หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการบัญชี

 1. เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะด้านการสื่อสาร ทักษะการคิดและการแก้ปัญหา และ ทักษะทางสังคมและการดำรงชีวิตในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
 2. เพื่อให้มีความเข้าใจหลักการบริหารและจัดการวิชาชีพ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและหลักการ ของงานอาชีพที่สัมพันธ์เกี่ยวข้องกับการพัฒนาวิชาชีพการบัญชี ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและ ความก้าวหน้าของเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี
 3. เพื่อให้มีความเข้าใจในหลักการและกระบวนการทำงานในกลุ่มงานพื้นฐานด้านบริหารจัดการธุรกิจ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในด้านการจัดการ การตัดสินใจ แก้ไขปัญหา และวางแผนการจัดการใช้ ทรัพยากรและเทคโนโลยีในงานอาชีพได้อย่างเหมาะสม
 4. เพื่อให้สามารถคิด วิเคราะห์ ประยุกต์ทักษะและบูรณาการความรู้ในวิชาการที่สัมพันธ์กับวิชาชีพ บัญชีอย่างเป็นระบบ นำไปใช้ในงานอาชีพและการพัฒนางานอาชีพบัญชีอย่างต่อเนื่อง
 5. เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานที่ใช้ทักษะและสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพบัญชีในระดับเทคนิค ปฏิบัติงานบัญชีในเชิงวิเคราะห์ วางแผน และจัดระบบบัญชีให้เหมาะสมกับประเภทธุรกิจ
 6. เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานด้านบัญชี ในสถานประกอบการและประกอบอาชีพอิสระ รวมทั้งการใช้ ความรู้และทักษะเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นได้
 7. เพื่อให้มีเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัย เป็นผู้มี ความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม ต่อต้านความรุนแรงและสารเสพติด
มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ
        คุณภาพของผู้สำเร็จการศึกษาระดับคุณวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชา บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี ประกอบด้วย
 1. ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์
 2. 1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ เช่น ความเสียสละ ซื่อสัตย์สุจริต กตัญญู กตเวที อดกลั้น ละเว้นสิ่งเสพติดและการพนัน มีจิตสำนึกและเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพและสังคม เป็นต้น
  1.2 ด้านพฤติกรรมลักษณะนิสัย เช่น ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความรักสามัคคี มีมนุษยสัมพันธ์ เชื่อมั่นในตนเอง ขยัน ประหยัด อดทน พึ่งตนเอง ปฏิบัติงานโดยคำนึงถึงความปลอดภัย อาชีวอนามัย การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
  1.3 ด้านทักษะทางปัญญา เช่น ความรู้ในหลักทฤษฎี ความสนใจใฝ่รู้ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความสามารถในการคิด วิเคราะห์ เป็นต้น

 3. ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป
 4. 2.1 สื่อสารโดยใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในชีวิตประจำวันและเพื่อพัฒนางานอาชีพ
  2.2 แก้ไขปัญหาและพัฒนางานอาชีพโดยใช้หลักการและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ คณิตศาสตร์
  2.3 มีบุคลิกภาพและคุณลักษณะเหมาะสมกับการปฏิบัติงานอาชีพและการอยู่ร่วมกับผู้อื่น
  2.4 ประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์และเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมและพัฒนางานอาชีพ

 5. ด้านสมรรถนะวิชาชีพ
 6. 3.1 วางแผน ดำ เนินงาน จัดการและพัฒนางานอาชีพตามหลักการและกระบวนการ โดยคำนึงถึงการบริหารงานคุณภาพ การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม และหลักความปลอดภัย
  3.2 ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่อพัฒนางานอาชีพ
  3.3 มีทักษะและสมรรถนะในงานอาชีพตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน
  3.4 วางแผน จัดการใช้ทรัพยากรและเทคโนโลยีในงานอาชีพอย่างเหมาะสม โดยคำนึงถึง ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
  3.5 สามารถคิด วิเคราะห์ ประยุกต์ใช้ทักษะและความรู้ในการจัดการงานอาชีพได้อย่างมีระบบ
  3.6 ปฏิบัติงานด้านบัญชีการเงินครบทั้งวงจร ตามมาตรฐานการบัญชี และหลักการบัญชีที่ รับรองทั่วไป
  3.7 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ช่วยงานด้านการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน ต้นทุน การตรวจสอบ และการวางระบบบัญชี เพื่อใช้ในการวางแผนและตัดสินใจ
  3.8 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร
  3.9 ใช้ระบบสารสนเทศในงานบัญชี
  3.10 ปฏิบัติงานตามกฎเกณฑ์ ข้อบังคับ และจริยธรรมแห่งวิชาชีพในงานบัญชี