หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพพุทธศักราช 2556 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
สาขาวิชาการตลาด

 1. เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะด้านภาษา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา สุขศึกษาและพลศึกษาในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
 2. เพื่อให้มีความรู้และทักษะในหลักการบริหารและจัดการวิชาชีพ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ หลักการงานอาชีพที่สัมพันธ์เกี่ยวข้องกับการพัฒนาวิชาชีพการขายให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและ ความก้าวหน้าของเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี
 3. เพื่อให้มีความรู้และทักษะในหลักการและกระบวนการงานพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับอาชีพการขาย
 4. เพื่อให้มีความรู้และทักษะในงานบริการทางการขายตามหลักการและกระบวนการในลักษณะครบ วงจรเชิงธุรกิจโดยคำนึงถึงการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
 5. เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานด้านการขายในสถานประกอบการและประกอบอาชีพอิสระใช้ความรู้และ ทักษะพื้นฐานในการศึกษาต่อระดับสูงขึ้น
 6. เพื่อให้สามารถเลือก/ใช้/ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในงานอาชีพการขาย
 7. เพื่อให้มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีต่องานอาชีพ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ซื่อสัตย์ ประหยัดอดทน มีวินัยมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ต่อต้านความรุนแรงและสารเสพติด สามารถพัฒนาตนเองและทำงานร่วมกับผู้อื่น
มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ
        คุณภาพของผู้สำเร็จการศึกษาระดับคุณวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาการตลาด ประกอบด้วย
 1. ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์
 2. 1.1 คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพความเสียสละ ความซื่อสัตย์สุจริต ความกตัญญู กตเวที ความอดกลั้น การละเว้นสิ่งเสพติดและการพนัน การมีจิตสำนึกและเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพและสังคม
  1.2 พฤติกรรมลักษณะนิสัย ความมีวินัยความรับผิดชอบความมีมนุษยสัมพันธ์ ความเชื่อมั่นในตนเอง ความรักสามัคคี ความขยัน ประหยัด อดทน การพึ่งตนเอง
  1.3 ทักษะทางปัญญา ความรู้ในหลักทฤษฎี ความสนใจใฝ่รู้ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ความสามารถในการคิดวิเคราะห์

 3. ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป
 4. 2.1 สื่อสารโดยใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในชีวิตประจำวันและในงานอาชีพ
  2.2 แก้ไขปัญหาในงานอาชีพโดยใช้หลักการและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
  2.3 ปฏิบัติตนตามหลักศาสนาวัฒนธรรมค่านิยมคุณธรรมจริยธรรมทางสังคมและสิทธิหน้าที่พลเมือง
  2.4 พัฒนาบุคลิกภาพและสุขอนามัยโดยใช้หลักการและกระบวนการด้านสุขศึกษาและพลศึกษา

 5. ด้านสมรรถนะวิชาชีพ
 6. 3.1 วางแผน ดำเนินงานจัดการงานอาชีพตามหลักการและกระบวนการ โดยคำนึงถึง การบริหารงานคุณภาพการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม หลักอาชีวอนามัยและ ความปลอดภัย
  3.2 ใช้คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
  3.3 ปฏิบัติงานพื้นฐานอาชีพตามหลักและกระบวนการ
  3.4 วางแผนปฏิบัติงานขายสินค้าหรือบริการ ประเมินผลและรายงานการขาย
  3.5 หาข้อมูล ประเมินผล รายงานผลข้อมูลการตลาดและนำไปใช้ในการตัดสินใจทางการตลาด
  3.6 เขียนแผนธุรกิจตามลักษณะการดำเนินธุรกิจ
  3.7 เลือกตลาดเป้าหมายและช่องทางการจัดจำหน่าย
  3.8 สร้างสรรค์งานโฆษณา
  3.9 จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายและจัดแสดงสินค้า
  3.10 พัฒนาบุคลิกภาพเหมาะสมกับอาชีพขาย