คุณพ่อจรูญ ศิริวิริยะกุล และคุณแม่หทัย ศิริวิริยะกุล

ประธานกลุ่มบริษัทในเครือ KTIS GROUP
ผู้ก่อตั้งในเครือ "วิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์" และ "มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา"

          วิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์์เป็นโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ เดิมตั้งอยู่ในบริเวณอันกว้างขวางกว่า 10 ไร่ ของมูลนิธิปากน้ำโพประชานุเคราะห์ ณ ถนนพหลโยธิน อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ปัจจุบันเพิ่มรองรับการขยายจำนวนที่เพิ่มขึ้นของนักศึกษา จึงได้ย้ายที่ตั้งแห่งใหม่รวมกับโรงเรียนเทคโนธุรกิจวิริยาลัยนครสวรรค์(เดิมเป็นโรงเรียนในเครือวิริยาลัยซึ่งทำการเปิดสอนระดับ ปวส.) มีที่ตั้งอยู่ที่ 14/10 หมู่ 10 ต.หนองกรด อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60240 โทรศัพท์ 056-340206-7 วิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2523 โดยคุณพ่อจรูญ - คุณแม่หทัย ศิริวิริยะกุล ด้วยความดำริว่า "..ในสภาพสังคมและเศรษฐกิจปัจจุบัน ของบ้านเมืองไทยเรา การศึกษาในแขนงอาชีวศึกษาที่มีคุณภาพอย่างแท้จริงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับเเยาวชนที่จะก้าวออกไปเป็นพลังของชาติในวันข้างหน้านอกจากนี้การสร้างสถาบันการศึกษาระดับนี้ในส่วนภูมิภาค ก็ยังเป็นการช่วยขจัดปัญหานักเรียนนักศึกษาหลั่งไหลเข้าไปหาที่ศึกษาต่อในเมืองหลวงซึ่งเป็นผลเสียอย่างยิ่งแก่เศรษฐกิจทั้งของส่วนบุคคลและประเทศชาติ และเมื่อคำนึงถึงสภาพสังคมในเมืองหลวงประกอบกับวัยและการพลัดพรากไปอยู่ห่างไกลจากบิดามารดาและผู้ปกครองของเยาวชนทั้งหลายก็ย่อมยังเป็น การเสี่ยงแก่การเกิดปัญหาสังคมขึ้นอีกด้วย.."

          ด้วยจุดกำเนิดและเจตนารมณ์เช่นนี้โรงเรียนพณิชยการวิริยาลัยนครสวรรค์จึงได้ก่อตั้งขึ้นและเริ่มเปิดเรียนตั้งแต่ปีการศึกษา 2523 จวบจนถึงปัจจุบัน โดยมีผู้บริหารประกอบด้วยคือ
  ดร.จินต์ วิภาตะกลัศ
  รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ประสงค์ ศิริวิริยะกุล
  ดร.ดารัตน์ ศิริวิริยะกุล วิภาตะกลัศ
  แพทย์หญิงปราณี ศิริวิริยะกุล
  อาจารย์ศิริรักษ์ ศิริวิริยะกุล
  อาจารย์ศิริรัตน์ ฤทธิบูรณ์
  อาจารย์ธารทอง แย้มจันทร์ฉาย
  ประธานที่ปรึกษาวิทยาลัยฯ
  ผู้รับใบอนุญาต
  ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตและประธาน คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ
  ผู้จัดการวิทยาลัยฯ
  รองผู้จัดการวิทยาลัยฯ
  กรรมการบริหารวิทยาลัย
  ผู้อำนวยการวิทยาลัย