ประธานที่ปรึกษาวิทยาลัยฯ

ประธานที่ปรึกษาวิทยาลัยฯ

ผู้รับใบอนุญาต/ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตและประธาน คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ

ผู้จัดการวิทยาลัยฯ / รองผู้จัดการวิทยาลัยฯ

ผู้จัดการวิทยาลัยฯ

รองผู้จัดการวิทยาลัยฯ

กรรมการบริหารวิทยาลัย

กรรมการบริหารวิทยาลัยฯ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยเจ้าพระยา

กรรมการบริหารวิทยาลัย

ผู้ช่วยผู้จัดการวิทยาลัย

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนานักศึกษา

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายธุรการ-การเงิน

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารการตลาด

สำนักงานกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา