พระพุทธรูปประจำวิทยาลัย

พระศรีวิริยพุทธังกูร

วิริเยน ทุกข มจเจติ

บุคคลล่วงทุกข์ได้ด้วยความเพียร

ตราประจำวิทยาลัยฯ

ชื่อภาษาไทย :: วิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์

อักษรย่อภาษาไทย :: ววน.

ชื่อภาษาอังกฤษ :: Viriyalainakhonsawan vocational college

อักษรย่อภาษาอังกฤษ :: VVC.

สีประจำวิทยาลัย

สี :: ฟ้า - ขาว

สีฟ้า หมายถึง น้ำทะเลและท้องฟ้า

สีขาว หมายถึง ใบเรือ ซึ่งเป็นเครื่องหมายของการพาณิชย์