เครื่องแบบนักศึกษาถูกต้องตามกฎระเบียบของวิทยาลัยฯ

ระดับชั้น ปวช.

ระดับชั้น ปวส.