สมัครเรียนระดับ ปวช. / ปวส. / ปวส.ทวิภาคี

*

กรุณากรอกข้อความตามที่เห็นดังรูปด้านบน


รายละเอียดหลักสูตรที่เปิดรับสมัคร คลิก !!

01 กรอกใบสมัครออนไลน์
02 รอการติดต่อกลับจากวิทยาลัย
03 สอบสัมภาษณ์+รายงานตัว
(ที่วิทยาลัย)
04 ยินดีต้อนรับสู่การเป็น
นักศึกษาใหม่

* หลักฐานประกอบการสัมภาษณ์และรายงานตัว : เอกสารแสดงวุฒิการศึกษา (ฉบับจริง),สำเนาเอกสารแสดงวุฒิการศึกษา 2 ฉบับ,ภาพถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป,สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ฉบับ,สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2 ฉบับ,