วิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์จัดโครงการปัจฉิมนิเทศให้กับนักศึกษาระดับชั้น ปวช.3 และปวส.2 ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2563 ณ เจ้าพระยาคอนเว็นชั่นฮอลล์ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยเจ้าพระยาและหอประชุมเจ้าพระยา-วิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564