ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2563

สวัสดีปีฉลู สู่ความสุข ปี 2564 ในรูปแบบความปกติใหม่ New Normal

ปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ 2562
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม 2562

นิทรรศการวิชาการ

ประจำปีการศึกษา 2563

วิริยาลัยเกมส์ 2562
รับน้องใหม่ 2562

สัมมนาหลังฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2563

วิริยาลัยไหว้ครู 2562
ปฐมนิเทศผู้ปกครองและนักศึกษาใหม่ 2562