ดร.ดารัตน์ ศิริวิริยะกุล วิภาตะกลัศ
ประธานคณะกรรมการบริหาร
พญ.ปราณี ศิริวิริยะกุล
ผู้จัดการวิทยาลัยฯ
อาจารย์ศิริรักษ์ ศิริวิริยะกุล
รองผู้จัดการวิทยาลัยฯ
ทพ.สุพจน์ หวังปรีดาเลิศกุล
กรรมการบริหารวิทยาลัยฯ
อาจารย์ศิริรัตน์ ฤทธิบูรณ์
กรรมการบริหารวิทยาลัยฯ
อาจารย์มณี ศิลปวรณ์วิวัฒน์
ผู้ช่วยผู้จัดการวิทยาลัยฯ
อาจารย์ธารทอง แย้มจันทร์ฉาย
ผู้อำนวยการอาวุโสวิทยาลัยฯ
อาจารย์วรวุฒิ สุขะเสวก
ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ