ดร.ดารัตน์ ศิริวิริยะกุล วิภาตะกลัศ
ประธานคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย
ทันตแพทย์สุพจน์ หวังปรีดาเลิศกุล
ที่ปรึกษาวิทยาลัย
แพทย์หญิงปราณี ศิริวิริยะกุล
ผู้จัดการวิทยาลัย
อาจารย์ศิริรักษ์ ศิริวิริยะกุล
รองผู้จัดการวิทยาลัย
อาจารย์ศิริรัตน์ ฤทธิบูรณ์
กรรมการบริหารวิทยาลัย
อาจารย์มณี ศิลปวรณ์วิวัฒน์
ผู้ช่วยผู้จัดการวิทยาลัย
อาจารย์ธารทอง แย้มจันทร์ฉาย
ผู้อำนวยการอาวุโสวิทยาลัย
อาจารย์วรวุฒิ สุขะเสวก
ผู้อำนวยการวิทยาลัย