เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัครเรียน

สำเนาบัตรประชาชน

สำเนาใบผลการเรียน (Transcript)

สำเนาทะเบียนบ้าน

รูปถ่ายหน้าตรง 1 นิ้ว

ดาวน์โหลดเอกสารที่ใช้ในการสมัครเรียน

1.ใบสมัคร ปวช ปวส ปกติ

2. ใบสมัคร ปวส.ทวิภาคี

3. ใบสมัคร ปวส.ภาคพิเศษ

4. หนังสือมอบอำนาจ

5. ข้อมูลสัมภาษณ์นักศึกษาและผู้ปกครอง