รางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษาแห่งแรกของสถาบันอาชีวศึกษาเอกชนทั่วประเทศ

พ.ศ.2534  ได้รับรางวัลโรงเรียนรางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษาแห่งแรกของสถาบันอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยและรางวัลนักศึกษารางวับพระราชทานระดับอุดมศึกษาคนแรกของสถาบันอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย

นักศึกษารางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษาแห่งแรกของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนทั่วประเทศ

นอกจากนั้นยังทรงพระราชทานรางวัล ให้แก่นายทรงวุฒิ ฉิมไทย นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 2 ของโรงเรียนพณิชยการวิริยาลัยนครสวรรค์ เป็นนักศึกษารางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2534 ซึ่งนับว่าเป็นนักศึกษาคนแรกในโรงเรียนระดับอาชีวะศึกษาเอกชนทั่วประเทศ ที่ได้รับรางวัลนี้

นักศึกษารางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2548

 ในปี พ.ศ. 2548 นายโฆสิต หอมละมัย นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 2 ของโรงเรียนเทคโนธุรกิจวิริยาลัยนครสวรรค์ได้รับพระราชทานรางวัลให้เป็นนักศึกษารางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา2548 ซึ่งเป็นเกียรติยศแห่งชีวิตวงศ์ตระกูลของนักศึกษาโรงเรียนในเครือวิริยาลัยนครสวรรค์อย่างสูงยิ่ง

นักศึกษารางวัลพระราชทานระดับอาชีวศึกษา ประจำปี 2555

    ในปี พ.ศ. 2555 นางสาวหงษ์หยก สีใส นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์์ได้รับพระราชทานรางวัลให้เป็นนักศึกษารางวัลพระราชทานระดับอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555 ซึ่งเป็นเกียรติยศแห่งชีวิตวงศ์ตระกูลของนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์อย่างสูงยิ่ง

นักศึกษารางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2557

  ในปี พ.ศ. 2557 นางสาวกมลรัตน์ กลิ้งเพชร นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์์ได้รับพระราชทานรางวัลให้เป็นนักศึกษารางวัลพระราชทานระดับอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 ซึ่งเป็นเกียรติยศแห่งชีวิตวงศ์ตระกูลของนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์อย่างสูงยิ่ง

นักศึกษารางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2559

พ.ศ. 2559  นายทนงศักดิ์  สวนจันทร์ นักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 1 สาขาวิชาการตลาด 

ได้รับพระราชทานรางวัล “ความเป็นเลิศด้านอาชีวศึกษา” ครั้งที่ 1 จัดโดยสมาคมวิทยาลัยเทคโนโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย

ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นักศึกษารางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2560

พ.ศ. 2560  นายอนุพงศ์  พวงวิลัย นักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 2 สาขาวิชาการบัญชี 

ได้รับพระราชทานรางวัล “ความเป็นเลิศด้านอาชีวศึกษา” ครั้งที่ 2 จัดโดยสมาคมวิทยาลัยเทคโนโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย

ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นักศึกษารางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2562

พ.ศ. 2562  นายธีรศักดิ์  อินทวัน นักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 2  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ได้รับพระราชทานรางวัล “ความเป็นเลิศด้านอาชีวศึกษา” ครั้งที่ 3  จัดโดยสมาคมวิทยาลัยเทคโนโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย

ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นักศึกษารางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2563

พ.ศ. 2565  นายวรชิต สิหิงษ์ นักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 2  สาขาวิชาการบัญชี

ได้รับพระราชทานรางวัล “ความเป็นเลิศด้านอาชีวศึกษา” ครั้งที่ 4  จัดโดยสมาคมวิทยาลัยเทคโนโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย

ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ปีการศึกษา 2564

ปีการศึกษา 2563

ปีการศึกษา 2562

ปีการศึกษา 2561