วิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์ จัดกิจกรรมการอบรม​ English for Life​ แบบออนไลน์​ ให้กับนักศึกษาระดับชั้น ปวช.1 และปวส.1 เพื่อเสริมสร้างทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ​ให้กับนักศึกษา​ โดยอาจารย์​สมส่วน​ วงษ์มี​ เเละ​อาจารย์พิชญ์สิรี อินทร์เม่น​ อาจารย์​ประจำหมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง วิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์ เป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 22 และ 23 กรกฎาคม 2564