Untitled-1

            วิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์  เป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  กระทรวงศึกษาธิการ  ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2523  ตามใบอนุญาตเลขที่ 236/2523  ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2523 โดยมีชื่อเดิมว่าโรงเรียนพณิชยการวิริยาลัยนครสวรรค์  ตั้งอยู่เลขที่ 610/8 หมู่ 10  ถนนพหลโยธิน  ตำบลนครสวรรค์ตก  อำเภอเมืองนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์  ติดกับโรงเรียนประชานุเคราะห์  และอยู่ตรงข้ามวัดช่องคีรีศรีสิทธิวราราม

คุณพ่อจรูญ ศิริวิริยะกุล และคุณแม่หทัย ศิริวิริยะกุล

ประธานกลุ่มบริษัทในเครือ KTIS GROUP

ผู้ก่อตั้งในเครือ “วิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์” และ “มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา”

                    วิทยาลัยแห่งนี้ก่อตั้งโดย คุณพ่อจรูญ-คุณแม่หทัย ศิริวิริยะกุล  ด้วยความดำริว่าในสภาพสังคมและเศรษฐกิจปัจจุบันของบ้านเมืองไทยเราการศึกษาในแขนงอาชีวศึกษาที่มีคุณภาพอย่างแท้จริงเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับเยาวชนที่จะก้าวออกไปเป็นพลังของชาติในวันข้างหน้า  นอกจากนี้การสร้างวิทยาลัยระดับนี้ในส่วนภูมิภาคยังเป็นการขจัดปัญหานักเรียนนักศึกษาซึ่งต้องเข้าไปหาที่ศึกษาต่อในเมืองหลวง  ซึ่งเป็นผลเสียอย่างยิ่งแก่เศรษฐกิจทั้งของส่วนบุคคลและประเทศชาติ และเมื่อคำนึงถึงสภาพสังคมในเมืองหลวงประกอบกับวัยและการพลัดพรากไปอยู่ห่างไกลจากบิดามารดาและผู้ปกครองของเยาวชนทั้งหลาย  การก่อตั้งวิทยาลัยแห่งนี้จึงเป็นการลดความเสี่ยงของการเกิดปัญหาสังคมนานาประการอีกด้วย ตลอดเวลาที่ผ่านมา  เป็นที่ประจักษ์ว่าวิทยาลัยได้รับความนิยมศรัทธาจากชุมชนเป็นอย่างสูงนับแต่ปีที่เริ่มก่อตั้ง และเป็นโรงเรียนที่มีจำนวนนักศึกษาสูงที่สุดแห่งหนึ่งในภูมิภาค ซึ่งวิทยาลัยก็ได้สนองตอบความศรัทธามหาชนด้วยความเที่ยงตรงในการทำหน้าที่ของสถาบันการศึกษาในการ “จัดการศึกษาเพื่อประโยชน์บริสุทธิ์แห่งการศึกษาเป็นหลักใหญ่ นั่นคือผลเลิศที่หวังจักอยู่ที่นักศึกษาได้วัฒนาในระดับสูงสุด   ที่พึงมีในแต่ละบุคคลสู่ความเป็นผู้อยู่ในสังคมอย่างมีความรู้  มีความสามารถ  มีคุณธรรม  อันเป็นเครื่องประกอบให้ดำรงชีวิต อยู่ร่วมกับผู้อื่นด้วยความสุข และเป็นประโยชน์แก่สังคม ประเทศชาติ ตลอดจนมนุษยชาติทั้งปวง” 

            ตามหลักการที่ท่านผู้ก่อตั้งวิทยาลัยฯ  คุณพ่อจรูญและคุณแม่หทัย  ศิริวิริยะกุล กำหนดไว้เสมือนเป็นโคมทอง  ส่งสว่างชี้นำแนวทางการจัดการศึกษาแก่ชาววิริยาลัยทั้งปวง จนกระทั่งถึงปัจจุบันวิทยาลัยได้ผลิตนักศึกษาระดับอนุปริญญา ปวช. และ ปวส. ตอบคืนเป็นบุคคลที่ทรงศักยภาพของวงงานทั้งภาคราชการและภาคเอกชน  และเป็นบุคคลผู้มีคุณภาพในการดูแลรับผิดชอบตนเอง  ครอบครัว  และสังคม  กระจายอยู่ทั่วแผ่นดินไทยของเราเป็นจำนวนมาก 

ด้วยจุดกำเนิดและเจตนารมณ์ข้างต้น  วิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์จึงได้ก่อตั้งขึ้นและเริ่มเปิดเรียนตั้งแต่ปีการศึกษา 2523  โดยมีเหตุการณ์ที่สำคัญ  ดังนี้

            พ.ศ.2534  ได้รับรางวัลโรงเรียนรางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษาแห่งแรกของสถาบันอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยและรางวัลนักศึกษารางวับพระราชทานระดับอุดมศึกษาคนแรกของสถาบันอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (นายทรงวุฒิ  ฉิมไทย  นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2)

            พ.ศ.2538  จัดตั้งอีกหนึ่งโรงเรียน ณ เลขที่ 14/6 หมู่ 10  ตำบลหนองกรด  อำเภอเมือง  จังหวัดนครสวรรค์  ในชื่อโรงเรียนเทคโนธุรกิจวิริยาลัยนครสวรรค์

            พ.ศ.2542  ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาจากสำนักงานคณะกรรรมการการศึกษาเอกชน  กระทรวงศึกษาธิการ

            พ.ศ.2548 ผ่านการตรวจประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาอาชีวศึกษาจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)

            พ.ศ.2548  นายโฆษิต  หอมละมัย  นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงของโรงเรียนเทคโนธุรกิจวิริยาลัยนครสวรรค์  ได้รับรางวัลพระราชทานของสถาบันอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย

            พ.ศ.2551  ผ่านการตรวจประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาอาชีวศึกษา รอบสอง จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)

            พ.ศ.2553  ย้ายที่ตั้งจากเดิม เลขที่ 610/8 หมู่ 10 ถนนพหลโยธิน  ตำบลนครสวรรค์ตก  อำเภอเมืองนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์  มาอยู่เลขที่ 14/10  หมู่ 10 ถนนพหลโยธิน  ตำบลหนองกรด  อำเภอเมือง  จังหวัดนครสวรรค์  ติดกับโรงเรียนเทคโนธุรกิจวิริยาลัยนครสวรรค์

            พ.ศ.2554  รับรวมกิจการจากโรงเรียนเทคโนธุรกิจวิริยาลัยนครสวรรค์

            พ.ศ.2554  เปลี่ยนแปลงชื่อโรงเรียนพณิชยการวิริยาลัยนครสวรรค์  เป็น วิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์

            พ.ศ.2555  นางสาวหงษ์หยก  สีใส  นักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 ได้รับรางวัลพระราชทาน ของกระทรวงศึกษาธิการ

            พ.ศ.2557  ผ่านการตรวจประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาอาชีวศึกษารอบสามจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ผลคะแนน 4.50

            พ.ศ.2557   นางสาวกมลรัตน์  กลิ้งเพชร  นักศึกษาระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 ได้รับรางวัลพระราชทาน ของกระทรวงศึกษาธิการ

            พ.ศ. 2559  นายทนงศักดิ์  สวนจันทร์ นักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 1 สาขาวิชาการตลาด ได้รับพระราชทานรางวัล “ความเป็นเลิศด้านอาชีวศึกษา” ครั้งที่ 1 จัดโดยสมาคมวิทยาลัยเทคโนโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

            พ.ศ. 2560  นายภานุพงศ์  พวงวิลัย นักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 2 สาขาวิชาการบัญชี ได้รับพระราชทานรางวัล “ความเป็นเลิศด้านอาชีวศึกษา” ครั้งที่ 2 จัดโดยสมาคมวิทยาลัยเทคโนโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

            พ.ศ. 2562 นายธีรศักดิ์ อินทวัน นักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได้รับพระราชทานรางวัล “ความเป็นเลิศด้านอาชีวศึกษา” ครั้งที่ 3 จัดโดยสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี