วิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์ จัดการอบรมหัวข้อ “กฎหมายน่ารู้ในชีวิตประจำวัน” รูปแบบออนไลน์ให้กับนักศึกษาระดับชั้น ปวช.1  เเละ ปวส.1 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายใกล้ตัวเเละสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ โดยอาจารย์ฉัตรชัย ทศสอาด  อาจารย์ศรีประไพ ม่วงพุ่ม เเละอาจารย์นันทิกา บุญอาจ อาจารย์ประจำหลักสูตรนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา เป็นวิทยากร      เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2564