วิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์ จัดการอบรมหัวข้อ “การจัดทำวิจัยในชั้นเรียน” แบบออนไลน์ให้กับคณาจารย์เพื่อพัฒนาศักยภาพงานวิจัยในชั้นเรียนสำหรับพัฒนาการจัดการเรียนการสอน และพัฒนานวัตกรรมการสอนสู่คุณภาพ โดย ดร.รวงทอง ถาพันธ์ุ ประธานหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา เป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2564