ประจำปีการศึกษา 2564

สาขาวิชาการบัญชี

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

ชื่อวิจัยในชั้นเรียน

1

อ.ดาเรศ   บุญดิลก

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในรายวิชาการบัญชีห้างหุ้นส่วน

โดยใช้ชุดฝึกทักษะ ของนักศึกษาระดับปวส.2 ห้อง 7 สาขาวิชาการบัญชี

วิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์

2

อ.รุ่งอรุณ   วงษ์มี

การใช้รางวัลการเสริมแรงทางบวกต่อวิชาบัญชีปฏิบัติการภาษาอังกฤษ

ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.3 สาขาวิชาการบัญชีทวิทยาลัยอาชีวศึกษา

วิริยาลัยนครสวรรค์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

3

อ.มาลี   ศรีวิริยไชย

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาการบัญชีอุตสาหกรรม

เรื่อง งบต้นทุนผลิต โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือ ของนักศึกษา

ระดับประกาศนี้ยบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนกรสวรรค์

4

อ.หงษ์หยก    สีใส

การศึกษาสาเหตุของพฤติกรรมการไม่ส่งงาน หรือส่งงานล่าช้า

ในรายวิชาการบัญชีต้นทุน ๒ (๓๐๒๐๑ – ๒๐๐๔) ของนักศึกษา

ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ ๒ สาขาวิชาการบัญชี

วิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์

5

อ. วิไลวรรณ กองอุนนท์

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการบัญชีเบื้องต้น

เรื่องงบการเงิน โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือ ของนักศึกษา

ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่1 สาขาวิชาการบัญชี

วิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

ชื่อวิจัยในชั้นเรียน

1

อ.จักรพันธ์ สุขเวช

การพัฒนาทักษะการเข้าใจคำสั่งของการสร้างเว็บไซโดยใช้การประยุกต์

โปรแกรมการเขียนเว็บเพจออนไลน์ ของนักศึกษาระดับชั้น ปวส.2

ห้อง 2,4,6,8 ของสาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล วิทยาลัยอาชีวศึกษา

วิริยาลัยนครสวรรค์

2

อ.รัตนาพร  จิ๋วแก้ว

การพัฒนาทักษะการอ่านและแปลความหมายของคำสั่งในภาษาซีด้วยสื่อช่วยสอนCAI ของนักศึกษาระดับชั้น ปวส. 2 ห้อง2 ห้อง4 ห้อง6 และห้อง8 วิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์

3

อ.เฉลิมชัย  อินทวาส

ความพร้อมของนักศึกษาเพื่อการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน

รูปแบบออนไลน์ ภายใต้การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19

ของนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 2 สาขาคอมพิวเตอร์

ธุรกิจและเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564

วิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์

4

อ.สิริธร  ตั้งจิตรตรง

การพัฒนาความสามารถทางการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้นโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบ C4S MODEL ผ่าน โปรแกรม Microsoft  Visual Studio 2010 ของนักศึกษาระดับชั้น ปวช.3/3  วิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์

5

อ.จีรัญศักดิ์  จำปางาม

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการประยุกต์ใช้โปรแกรมตารางงานเพื่องานบัญชี เรื่องการใช้สูตรและการใช้ฟังก์ชันในการคำนวณเพื่อสร้างสมุดบันทึกรายการขั้นต้น โดยใช้ Application MS Excel บน SmartPhone ของนักศึกษาระดับชั้นปวช.3 สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์

6

อ.พรนุรักษ์  คลังวิเชียร

การพัฒนาชุดการเรียนรู้การออกแบบโปรแกรม รายวิชาการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ ด้วยผังงานโปรแกรมแบบจำลองสถานการณ์ ของนักศึกษาระดับชั้น ปวช.2/2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์

สาขาวิชาการตลาด

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

                                   ชื่อวิจัยในชั้นเรียน

1

อ.เฉลียว     ตรีรัตน์

การพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้ระบบห้องเรียนออนไลน์ Google classroom ของนักศึกษาระดับชั้น ปวช.2 ราบวิชาเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น วิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์ ภาคเรียนที่ 1

ปีการศึกษา 2564

2

อ.โสรนันท์  นกใย

อาจารย์โสรนันท์ นกใย นำเสนอวิจัยในชั้นเรียนเรื่อง

“การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาการการโฆษณาและส่งเสริมการขาย โดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบแผนผังความคิด

ของนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3

สาขาวิชาการตลาด วิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์

3

อ.ศิริพร วัฒนพรหม

การศึกษาพฤติกรรมความรับผิดชอบรายวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ใช้วิธีเสริมแรงทางบวก ของนักศึกษาระดับชั้น ปวช.3/4 สาขาการตลาด วิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์

หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง

ลำดับที่

ผู้วิจัย

ชื่อวิจัยในชั้นเรียน

1

อ.จรรยวรรธน์  ทัศนอินทร์

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาโครงการด้วยเทคนิควิธี

การสอนแบบการลงมือปฏิบัติ (Practice) ของนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์

2

อ.พิชัย  ลำจวน

การศึกษาสภาพการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564วิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์

3

อ.สมส่วน  วงษ์มี

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษโคยใช้แบบฝึกการอ่าน

สะกดคำ วิชา การเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน เรื่อง คำศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันของ นักเรียนระดับชั้นปวช.2/3 สาขาวิชาการตลาด วิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

4

อ.ไชยา       ชารีรมณ์

การพัฒนาการจัดเรียนการสอน โดยการจัดการเรียนรู้แบบแผนที่ความคิดผ่าน

การเรียนรู้แบบออนไลน์ (Online Learning ที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

วิชา ทักษะชีวิตและสังคม ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้น ปีที่2

วิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์

5

อ.อรสุดา  สิริเมธาสกุล

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา การคิดเชิงสร้างสรรค์ทางการตลา

โดยการจัดการเรียนรู้แบบการมีส่วนร่วม (Participatory Learning: PL)

ของนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3/4

วิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์

6

อ.พิชญ์สิรี  อินทร์เม่น

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษในรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียน และเกมทดสอบความรู้ Kahoot ของนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 1 สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์

ประจำปีการศึกษา 2563

สาขาวิชาการบัญชี

ลำดับที่

ชื่อ-ชื่อสกุล

 ชื่อวิจัยในชั้นเรียน

1

อ.ธารทอง    แย้มจันทร์ฉาย

การพัฒนาผู้เรียนรายวิชาการวิเคราะห์รายงานทางการเงิน เรื่อง การวิเคราะห์อัตราส่วนโดยใช้แบบฝึกทักษะ และการเสริมแรงของนักศึกษาระดับชั้น ปวส.2 สาขาวิชาการบัญชี

3

อ.รุ่งอรุณ     วงษ์มี

การพัฒนาทักษะการบันทึกบัญชีในสมุดรายวันโดยใช้วิธีสอนซิอมเสริมเพิ่มให้ความรู้ในรายวิชากิจการพิเศษของนักศึกษาระดับชั้น ปวช 3ห้อง 1 สาขาวิชาการบัญชี

4

อ.หงษ์หยก   สีใส

การพัฒนากระบวนการการบันทึกบัญชีต้นทุน และจัดทำงบต้นทุนการผลิตในรายวิชาการบัญชีต้นทุน 2  

3201 – 2004 โดยใช้ชุดการสอนแบบติวเตอร์ของนักศึกษา ปวส.2 ห้อง 1 และห้อง 3 สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์

5

อ.ภุชงค์       ทองโสภา

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการบัญชีร่วมค้า ในรายวิชา การบัญชีชั้นสูง 1 โดยใช้สื่อ Power  Point ของนักศึกษาระดับชั้น ปวส.1  ห้อง 1,3

6

อ.สุทัศน์      ทรัพย์กร

การพัฒนาการเรียนรู้เรื่องรายการปรับปรุงโดยใช้ชุดฝึกปฏิบัติ ในรายวิชาการบัญชีธุรกิจซื้อขายสินค้าของนักศึกษาระดับชั้น ปวช 1 ห้อง 1

7

อ ศศิวรัญป์กาญน์  ฝั้นหมื่น

การจัดการเรียนรู้ด้วย Microsoft Excel โดยการสร้างผังบัญชี และความ สามารถในการใช้สูตรแก้ไขข้อผิดพลาด และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประยุกต์โปรแกรมตารางงานเพื่องานบัญชีของนักศึกษา ระดับชั้น ปวช.3/1 สาขาวิชาการบัญชี

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

ลำดับที่

ชื่อ-ชื่อสกุล

ชื่อวิจัยในชั้นเรียน

1

อ.จักรพันธ์ 

สุขเวช

ผลการพัฒนาทักษะการฝึกการคำนวณการแปลงระบบเลขฐานโดยใช้วิธีการนับนิ้วมือ

รายวิชาคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ ของนักศึกษาระดับชั้น ปวช.2

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์

2

อ.รัตนาพร

จิ๋วแก้ว

การพัฒนาทักษะการอ่านและแปลความหมายสัญลักษณ์ที่ใช้ในการออกแบบผังงาน (Data Flow Diagram : DFD ) ด้วยการ์ดสไลเดอร์ นักศึกษาระดับชั้น ปวส.1/2+4 วิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์

3

อ.เฉลิมชัย

อินทวาส

การประยุกต์ใช้สื่อสร้างสรรค์เพื่องานธุรกิจและการนำเสนอโดยใช้โปรแกรม Adobe PhotoShop CS6 

วิชาสื่อสร้างสรรค์ธุรกิจดิจิทัล วิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์

4

อ.สิริธร

ตั้งจิตรตรง

การพัฒนาความสามารถทางการเขียนโปรแกรมเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลเพื่ออำนวยความสะดวกและเหมาะสมกับภาคธุรกิจและบริการโดยใช้โปรแกรม Microsoft Visual Studio 2010 ของนักศึกษาระดับชั้น ปวช.3/2 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์

5

อ.จีรัญศักดิ์

จำปางาม

การพัฒนาการเรียนที่ส่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้เทคนิค STAD ของนักศึกษาระดับชั้น ปวช.1/2 

วิชาระบบปฏิบัติการเบื้องต้น วิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์ 

สาขาวิชาการตลาด การจัดการทั่วไป และการจัดการธุรกิจค้าปลีก

ลำดับที่

ชื่อ-ชื่อสกุล

 ชื่อวิจัยในชั้นเรียน

1

อ.จิระ         วงศ์ภีรักษ์

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักการตลาดระดับชั้น ปวส.2 โดยใช้วิธีการเรียนแบบร่วมมือ

2

อ.เฉลียว     ตรีรัตน์

การเรียนการสอนแบบเรียนรู้ด้วยตนเองโดยการทำโครงงานวิชาการจัดจำหน่ายสินค้าและบริการ

ระดับชั้น ปวช.2 สาขาวิชาการตลาด วิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์

3

อ.ฐิติกาญจน์ภัทร์  หมู่พยัคฆ์

การเปรียบเทียบทักษะการนำเสนอหน้าชั้นเรียนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ของนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษา

วิริยาลัยนครสวรรค์ โดยการสร้างรูปแบบประเมินการนำเสนอหน้าชั้นเรียน

4

อ.โสรนันท์  นกใย

ผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาหลักการจัดการโดยใช้กระบวนการกลุ่มของนักศึกษา

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ ๒ (ปวส.2) วิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์

หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง

ลำดับที่

ชื่ออาจารย์

ชื่อหัวข้อวิจัย

1

อ.จรรยวรรธน์   ทัศนอินทร์

ผลการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์ รายวิชา 30202-8501 โครงการ  โดยใช้เทคนิคการเรียนแบบลงมือปฏิบัติ

2

อ.พิชัย      ลำจวน

การใช้การเสริมแรงเพื่อลดพฤติกรรมที่ขาดความรับผิดชอบต่อภาระงานของนักศึกษาระดับชั้น ปวส.1 

ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์ รายวิชาการพัฒนาสุขภาพ

3

อ.ศจี         กิตติดำรงชัย

ผลการใช้แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการพิมพ์หนังสือราชการภายนอกของนักศึกษา

ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์

4

อ.สมส่วน  วงษ์มี

การพัฒนาทักษะทางไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ โดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนระดับชั้น ปวช.2 ห้อง 3 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์

5

อ.ไชยา      ชารีรมณ์

ผลการพัฒนาการทางการเรียนของนักศึกษาระดับชั้น ปวช.2ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์

ในรายวิชาทักษะชีวิตและสังคมโดยใช้แผนที่ความคิด

6

อ.จรินทร์  ไหมแสง

การปรับพฤติกรรมนักเรียนที่ขาดความรับผิดชอบในการส่งงานในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ โดยการสอนแบบร่วมแรงร่วมใจแบบSTAD เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

7

อ.อรสุดา  สิริเมธากุล

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องปิโตรเลียมของนักศึกษา ปวช.1/2 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เกมทางวิทยาศาสตร์

หมายเหตุ :: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายวิชาการวิทยาลัย โทร. 086-6753779