สาขาวิชาการบัญชี

ลำดับที่

ชื่อ-ชื่อสกุล

 ชื่อวิจัยในชั้นเรียน

1

อ.ธารทอง    แย้มจันทร์ฉาย

การพัฒนาผู้เรียนรายวิชาการวิเคราะห์รายงานทางการเงิน เรื่อง การวิเคราะห์อัตราส่วนโดยใช้แบบฝึกทักษะ และการเสริมแรงของนักศึกษาระดับชั้น ปวส.2 สาขาวิชาการบัญชี

3

อ.รุ่งอรุณ     วงษ์มี

การพัฒนาทักษะการบันทึกบัญชีในสมุดรายวันโดยใช้วิธีสอนซิอมเสริมเพิ่มให้ความรู้ในรายวิชากิจการพิเศษของนักศึกษาระดับชั้น ปวช 3ห้อง 1 สาขาวิชาการบัญชี

4

อ.หงษ์หยก   สีใส

การพัฒนากระบวนการบันทึกบัญชีต้นทุนและการจัดทำงบต้นทุนการผลิตในรายวิชาการบัญชีต้นทุน 2  โดยใช้ชุดการสอนแบบติวเตอร์  ของนักศึกษาระดับชั้น ปวส 2 ห้อง 1,3 สาขาวิชาการบัญชี

5

อ.ภุชงค์       ทองโสภา

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการบัญชีร่วมค้า ในรายวิชา การบัญชีชั้นสูง 1 โดยใช้สื่อ Power  Point ของนักศึกษาระดับชั้น ปวส.1  ห้อง 1,3

6

อ.สุทัศน์      ทรัพย์กร

การพัฒนาการเรียนรู้เรื่องรายการปรับปรุงโดยใช้ชุดฝึกปฏิบัติ ในรายวิชาการบัญชีธุรกิจซื้อขายสินค้าของนักศึกษาระดับชั้น ปวช 1 ห้อง 1

7

อ ศศิวรัญป์กาญน์  ฝั้นหมื่น

การจัดการเรียนรู้ด้วย Microsoft Excel โดยการสร้างผังบัญชี และความ สามารถในการใช้สูตรแก้ไขข้อผิดพลาด และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประยุกต์โปรแกรมตารางงานเพื่องานบัญชีของนักศึกษา         ระดับชั้น ปวช.3/1 สาขาวิชาการบัญชี

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ลำดับที่

ชื่อ-ชื่อสกุล

ชื่อวิจัยในชั้นเรียน

1

อ.จักรพันธ์ 

สุขเวช

การพัฒนาทักษะกระบวนการคิดเชิงออกแบบโดยการนำเสนอแนวคิดเพื่อสร้างนวัตกรรมธุรกิจของนักศึกษาระดับชั้น ปวส.1/2+4 สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล วิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์

2

อ.รัตนาพร

จิ๋วแก้ว

การพัฒนาทักษะการอ่านและแปลความหมายสัญลักษณ์ที่ใช้ในการออกแบบผังงาน(Data Flow Diagram : DFD ) ด้วยการ์ดสไลเดอร์ นักศึกษาระดับชั้น ปวส.1/2+4 วิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์

3

อ.เฉลิมชัย

อินทวาส

การประยุกต์ใช้สื่อสร้างสรรค์เพื่องานธุรกิจและการนำเสนอโดยใช้โปรแกรม Adobe PhotoShop CS6 วิชาสื่อสร้างสรรค์ธุรกิจดิจิทัล วิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์

4

อ.สิริธร

ตั้งจิตรตรง

การพัฒนาความสามารถทางการเขียนโปรแกรมเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลเพื่ออำนวยความสะดวกและเหมาะสมกับภาคธุรกิจและบริการโดยใช้โปรแกรม Microsoft Visual Studio 2010 ของนักศึกษาระดับชั้น ปวช.3/2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์

5

อ.จีรัญศักดิ์

จำปางาม

การพัฒนาการเรียนที่ส่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้เทคนิค STAD ของนักศึกษาระดับชั้น ปวช.1/2 วิชาระบบปฏิบัติการเบื้องต้น วิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์ 

สาขาวิชาการตลาด การจัดการทั่วไป และการจัดการธุรกิจค้าปลีก

ลำดับที่

ชื่อ-ชื่อสกุล

 ชื่อวิจัยในชั้นเรียน

1

อ.จิระ         วงศ์ภีรักษ์

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักการตลาดระดับชั้น ปวส.2 โดยใช้วิธีการเรียนแบบร่วมมือ

2

อ.เฉลียว     ตรีรัตน์

การเรียนการสอนแบบเรียนรู้ด้วยตนเองโดยการทำโครงงานวิชาการจัดจำหน่ายสินค้าและบริการระดับชั้น ปวช.2 สาขาวิชาการตลาด วิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์

3

อ.ฐิติกาญจน์ภัทร์  หมู่พยัคฆ์

การเปรียบเทียบทักษะการนำเสนอหน้าชั้นเรียนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ของนักศึกษาระดับชั้น ปวช.2 สาขาวิชาการตลาด วิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์ โดยการสร้างรูปแบบการนำเสนอหน้าชั้นเรียน

4

อ.โสรนันท์  นกใย

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่นของนักศึกษา ระดับชั้น ปวส.2 วิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง

ลำดับที่

ชื่ออาจารย์

ชื่อหัวข้อวิจัย

1

อ.จรรยวรรธน์   ทัศนอินทร์

การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้เทคนิควิธีการสอนโดยการลงมือปฏิบัติของนักศึกษา ในรายวิชาโครงการระดับชั้น ปวส.2/9 สาขาวิชาการจัดการทั่วไป

2

อ.พิชัย      ลำจวน

การใช้การเสริมแรงเพื่อลดพฤติกรรมที่ขาดความรับผิดชอบต่อภาระงานของนักศึกษาระดับชั้น ปวส.1 ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์รายวิชาการพัฒนาสุขภาพ

3

อ.ศจี         กิตติดำรงชัย

ผลการใช้แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการพิมพ์สัมผัสแป้นอักษรภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพวิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์

4

อ.สมส่วน  วงษ์มี

การพัฒนาทักษะทางไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ โดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนระดับชั้น ปวช.2 ห้อง 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์

5

อ.ไชยา      ชารีรมณ์

ผลการพัฒนาการทางการเรียนของนักศึกษาระดับชั้น ปวช.2ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์ในรายวิชาทักษะชีวิตและสังคมโดยใช้แผนที่ความคิด

6

อ.จรินทร์  ไหมแสง

การปรับพฤติกรรมนักเรียนที่ขาดความรับผิดชอบในการส่งงานในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ โดยการสอนแบบร่วมแรงร่วมใจแบบSTAD เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

7

อ.อรสุดา  สิริเมธากุล

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องปิโตรเลียมของนักศึกษา ปวช.1/2 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เกมทางวิทยาศาสตร์

หมายเหตุ :: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายวิชาการวิทยาลัย โทร. 086-6753779