ท่านอาจารย์ ดร.ดารัตน์ ศิริวิริยะกุล วิภาตะกลัศ ประธานคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดการสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2563 ของนักศึกษาระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 ณ หอประชุมเจ้าพระยา-วิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2564