พระพุทธรูปประจำวิทยาลัย


พระศรีวิริยพุทธังกูร
วิริเยน ทุกข มจเจติ
บุคคลล่วงทุกข์ได้ด้วยความเพียร

ตราสัญลักษณ์ประจำวิทยาลัย

ชื่อภาษาไทย :: วิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์
อักษรย่อภาษาไทย :: ววน.
ชื่อภาษาอังกฤษ :: Viriyalainakhonsawan vocational college
อักษรย่อภาษาอังกฤษ :: VVC.

 

สีประจำวิทยาลัย
สี :: ฟ้า – ขาว
สีฟ้า หมายถึง น้ำทะเลและท้องฟ้า
สีขาว หมายถึง ใบเรือ ซึ่งเป็นเครื่องหมายของการพาณิชย์

 

คำขวัญ
“สนุก อบอุ่น คุณภาพ”