ปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ 2562
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม 2562
วิริยาลัยเกมส์ 2562
รับน้องใหม่ 2562
วิริยาลัยไหว้ครู 2562
ปฐมนิเทศผู้ปกครองและนักศึกษาใหม่ 2562