ฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายกิจกรรม

ฝ่ายทะเบียนและวัดผล

ฝ่ายธุรการ-การเงิน

สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารการตลาด

สำนักงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา