สำหรับนักศึกษาระดับชั้น ปวช.1  

1. สมัครเรียนและรายงานตัวภายในวันที่ 15 เมษายน 2563 รับทุนลดหย่อนค่าเล่าเรียน ภาคเรียนละ 1,000 บาท  (1 ปีการศึกษา)  

โดยไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย                                                                                  

2. นักเรียนที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมจากสถานศึกษาเดิม 3.00 ขึ้นไป (5 ภาคเรียน) รับทุนโควตาเรียนฟรี ตลอดหลักสูตร โดยขณะที่ศึกษาอยู่ที่วิทยาลัยฯ ต้องรักษาผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในแต่ละภาคตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป (กรณีผลการเรียนไม่ถึง 3.00 ต้องชำระค่าธรรมเนียมการเรียนในภาคเรียนนั้นๆ)  จำนวน 30 คน                                                                      

3. นักเรียนที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมจากสถานศึกษาเดิม 2.75 ขึ้นไป (5 ภาคเรียน) รับทุนโควตาลดค่าเล่าเรียน 50%  ตลอดหลักสูตร โดยขณะที่ศึกษาอยู่ที่วิทยาลัยฯ ต้องรักษาผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในแต่ละภาคตั้งแต่ 2.75 ขึ้นไป (กรณีผลการเรียนไม่ถึง 2.75  ต้องชำระค่าธรรมเนียมการเรียนในภาคเรียนนั้นๆ)  ไม่จำกัดจำนวนคน                                                            

4. นักเรียนที่เป็นบุตรหลานชาวไร่อ้อย  และบุตรพนักงานกลุ่มบริษัทในเครือ  KTIS GROUP ได้รับทุน “พลังใจให้ลูกรัก” จำนวน 500 บาท และทุน “ครอบครัวในเครือและบุตรชาวไร่อ้อย” รับส่วนลดค่าเล่าเรียน 50 % คงเหลือ 1,293 บาท/ภาคเรียน ตลอดหลักสูตร โดยไม่กำหนด เกรดเฉลี่ย ไม่จำกัดจำนวนทุน

สำหรับนักศึกษาระดับชั้น  ปวส.1 

1. นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช.3 จากวิริยาลัยรับทุนลดหย่อนค่าเล่าเรียนภาคเรียนละ 1,500 บาท (1 ปีการศึกษา) โดยไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย        2. นักเรียน/นักศึกษาที่สมัครเรียนโดยผ่านโควตาของสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค์  รับทุนลดหย่อนค่าเล่าเรียน 1,000 บาท (1 ปีการศึกษา) 

โดยไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย                      

3. นักศึกษาที่สมัครเรียนตามโครงการความร่วมมือของวิทยาลัยฯกับ สำนักความร่วมมือ CP ALL (นักศึกษา ปวช.3 ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์นครสวรรค์ศึกษาต่อปวส.ทวิภาคี สาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีกที่ วิริยาลัย)   รับทุนลดหย่อนค่าเล่าเรียนภาคเรียนละ 1,500 บาท ตลอดหลักสูตร 

(4 ภาคการศึกษา)  โดยไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย                                                                                   

4. นักเรียน/นักศึกษาที่เป็นบุตรหลานชาวไร่อ้อย  และบุตรพนักงานกลุ่มบริษัท  KTIS GROUP ได้รับทุน “พลังใจให้ลูกรัก” จำนวน 1,000 บาท และทุน “ครอบครัวในเครือและบุตรชาวไร่อ้อย” รับส่วนลดค่าเล่าเรียน 50% ตลอดหลักสูตรโดยภาคปกติคงเหลือ 4,250 บาท/ภาคเรียน ภาคทวิภาคีคงเหลือ  4,750  บาท/ภาคเรียน โดยไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย  ไม่จำกัดจำนวนทุน