สตรีดีเด่น..อ.ดารัตน์ ศิริวิริยะกุล วิภาตะกลัศกรรมการรองผู้จัดการ บริษัท รวมผลอุตสาหกรรมนครสวรรค์ จำกัด รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเจ้าพระยาได้รับคัดเลือกจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ให้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติประกาศเกียรติคุณเป็นสตรีนักบริหารดีเด่น สาขาสตรีนักบริหารภาคเอกชนดีเด่นประจำปี2554และได้เข้ารับประทานโล่รางวัลและประกาศเกียรติคุณจาก พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองศ์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมงกุฎราชกุมาร ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น

กลุ่มบริษัทในเครือไทยเอกลักษณ์เปิดรับสมัครบุคลากรวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด ที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในเครือวิริยาลัยนครสวรรค์ เข้าเป็นพนักงานกลุ่มบริษัทในเครือไทยเอกลักษณ์ สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โรงเรียนในเครือวิริยาลัยนครสวรรค์ และมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา

มหาวิทยาลัยเจ้าพระยาและวิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์ ร่วมสืบสานประเพณีไทย วันลอยกระทง โดยนักศึกษาร่วมกันการจัดทำกระทงถวายวัดเพื่อนำไปจำหน่ายและประมูลกระทงให้กับประชาชน และนำปัจจัยที่ได้จากการจำหน่ายและประมูลกระทง ถวายวัดนครสวรรค์  ณ วัดนครสวรรค์ วันที่ 6 พ.ย. 57

วันปิยมหาราช วันที่ 23 ตุลาคม 2557

บริการความรู้สู่ชุมชน บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด มหาชน

การปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์อาชีพ ปีการศึกษา 2557

การแข่งขันกีฬาบุคลากร KTIS GROUP & KTIS Sport Night Party 2014

ประมวลภาพ กีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2557 วันที่ 26 - 27 สิงหาคม 2557

ประมวลภาพ ชั่วโมงแก้วสารพัดนึก วันที่ 15 สิงหาคม 2557

พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันแม่แห่งชาติ "12 สิงหา มหาราชินี"
ประจำปีการศึกษา 2557 ณ ห้องเจ้าพระยาคอนเว็นชั่นฮอลล์ 
ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การเรียนการสอนแบบโครงงาน ณ หอประชุมเจ้าพระยา-วิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ วันที่ 20 กรกฏาคม 2557

ทัศนศึกษาดูงาน พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ museum siam และกราบสักการะบูชาพระแก้วมรกต ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร วันที่ 19 กรกฎาคม 2557

แห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2557

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม "TO BE NUMBER ONE" เรียนรู้กายใจพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบบูรณาการที่ยั่งยืน

วิริยาลัยไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557

ทัศนศึกษาดูงาน"วันนักประดิษฐ์"ประจำปี 2557 Inventors'Day 2014 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี

โครงการอบรมคุณธรรมนำชีวิต to be number one 13-14 มิ.ย 2557 ณ หอประชุมเจ้าพระยา-วิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ

ยินดีต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินผลการดำเนินงาน ชมรม TO BE NUMBER ONE

กิจกรรมรับน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557

งานปฐมนิเทศผู้ปกครองและนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง"เทคนิคการปฏิบัติงาน/การจัดทำเอกสารที่เป็นไปตามหลักประกันคุณภาพการศึกษา" โดย ผศ.ปรานี พรรณวิเชียร วันที่ 5 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องประชุมชั้น 3 ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา

พิธีมอบประกาศนียบัตรและมอบทุนการศึกษา 2556 วันที่ 23 มีนาคม 2557

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา 1 มีนาคม 2557

นิทรรศการ โลกวิชาการ สร้างปัญญา มุ่งสู่การพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
ประจำปีการศึกษา 2556

คณะกรรมการมาประเมินในโครงการกรุงไทยยุววาณิช 29 มค 57

ทัศนศึกษาดูงาน กลุ่มบริษัทในเครือ KTIS GROUP 27 มค 57

โครงการบริการความรู้สู่ชุมชน ณ โรงเรียนวัดสันติธรรม จ.นครสวรรค์

อบรมโครงการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านอัคคีภัย

ประมวลภาพ กิจกรรมวันเด็ก 11 ม.ค. 57

ประมวลภาพ รื่นเริ่งเถลิงศกใหม่ ปีใหม่ 2556


 

 

 

 
หน้าแรก
ประวัตวิทยาลัยฯ
หลักสูตรที่เปิดสอน
แนะนำคณะผู้บริหารระดับสูง
แผนที่ เส้นทาง
ระเบียบการนักศึกษาหอพักวิทยาลัยฯ
ทุนการศึกษาของวิทยาลัยฯ
ความภาคภูมิใจในรางวัลพระราชทาน
ปรัชญาการศึกษา
ผลงานนักศึกษา
งานห้องสมุด
ติดต่อ สมัครเรียน
งานวิจัย/บทความ
 
 
 
 
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายวัดและประเมินผล
ฝ่ายทะเบียน
ฝ่ายกิจกรรม
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
ฝ่ายธุรการ การเงิน
ฝ่ายแนะแนวและสำนักประกันคุณภาพการศึกษา
 
 
โปแกรมบันทึกข้อมูลประจำวันของศูนย์สารสนเทศวิทยาลัยฯ
โปแกรมบันทึกข้อมูลประจำวันของศูนย์สารสนเทศวิทยาลัยฯ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์ 14/10 หมู่ 10 ถ.พหลโยธิน ต.หนองกรด
อ.เมืองฯ จ.นครสวรรค์ 60240 โทรศัพท์ 056-340206-7. โทรสาร 056-340208 http://www.viriyalai.ac.th